Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

1/20 2015 Toro Rosso STR10 Launch Max Verstappen (2nd Build)

  • Friday, 10 February 2017 11:34
  • Written by 

Iemand heeft me gevraagd om ook een 1/20 Toro Rosso STR10 voor hem te bouwen. Uiteraard is dat geen probleem. De kans is groot dat deze zelfs beter wordt dan mijn 1e bouw. Ik weet nu beter waar ik op moet letten. Het enige probleem is dat het straks veilig moet aankomen. Daar moet ik wat voorbereidingen voor treffen. Deze WIP is zodat de vrager de bouw kan volgen. Eerst weer het werk om de neus te veranderen van een platte ronde vorm naar een meer puntige. Wat steun voor de putty aanbrengen op de neus met een styreen strip en de plek boven de antenne wordt weer wat ronder gemaakt. Zo wijst de neus niet zo haaks naar beneden.

Someone asked me to make a 1/20 Toro Rosso STR10 for him too. Of course that's no problem. The chance is it might even be better than my 1st build. I now know what to watch out for. The only problem is it has to reach him in good condition. So this needs some preparation. This WIP is so the build can be followed. First i will reshape the nose again from a flat round one to a more pointy one. Apply a support for the putty to the nose with a styrene strip and the area above the antenna is being made more round shaped. This way the nose has a lesser downwards angle.

De kap wordt in elkaar gezet en de neus geschuurd met diverse soorten vijlen en nagelvijlen. 

The cover is being put together and the nose gets done by the use of different kinds of flies and emery boards.

De bovenste luchtopeningen worden gemaakt uit een stukje ronde pijp dat doormidden wordt gezaagd en op maat gevijld. En weer een paar strips als steun voor putty. 

The top air intakes are being made out of round tube that's cut in half and filed to size. And again some supports for the putty.

Weer een putty dag.

Another day for putty. 

Voordat de bouw begon heb ik nagedacht over het transport. Ik heb een vitrine gekocht  en ga deze nu voorbereiden, samen met de kit. Eerst de bodem eruit.

Before i started this kit i have thought about transport. I bought a vitrine and i am going to prepare it, together with the kit. Get the bottom from it.

 

De maten nemen om de middellijnen te vinden.

Take measures to find the middle lines.

Ik gebruik mijn eigen model om de wagen te positioneren.

I use my own kit to determine the correct position.

Dan wordt de vloerplaat gemarkeerd met stukje Tamiya tape.

I mark the position of the floor with pieces of Tamiya tape.

Dan kan de wagen eraf en de te bewerken vloerplaat erop.

Then the car can be removed and the floor can be added to work on it. 

 

 Dan worden gaten door de vloer en de vitrinebodem geboord. Pas op met de bevestigingspunten van de motor en de stoel.

Then holes are drilled through the floor and the bottom of the vitrine. Mind the attaching point of the engine and the seat.

En een moertje wordt met secondenlijm precies boven het gaatje aan de vloer gelijmd. Wanneer de kit klaar is zou ik hem zo door de vitrinevloer moeten kunnen vastzetten.

And a nutter is being glued with superglue to the floor exactly over the hole. When the kits is done i should be able to mount it through the vitrine floor.

En even een aardigheidje. Een getekend exemplaar.

And a small joke. A signed copy.

Vandaag schuren en een paar onderdelen bij de side pods.

Today sanding and a few parts near the side pods.

Dan de vorm van de ingang veranderen, voor zover mogelijk.

Then change the shape of the intake, as far as possible.

 

Na al het vijlen en schuren spuit ik een dunne laag primer. Mijn ervaring is dat de punten die meer aandacht nodig hebben beter naar voren komen.

After the filing and sanding i will spray a thin layer of primer. In my experience it's much easier this way to spot the flaws.

Dan is het tijd voor het blauw...

Then it's time for the blue...

...en de heldere glanslak. Nu maar drogen en wachten op de postbode met de decals. 

...and the clear gloss. Now let it dry and wait for the mail man with the decals.

De eerste stappen met de decals. Ik wil deze keer zo weinig mogelijk decal vloeistof gebruiken. Dit om het rimpelen zoveel mogelijk te voorkomen. Misschien alleen af en toe wat Daco Soft. Het resultaat is erg goed. Veel beter dan mijn 1e.

The first steps on the decals. I want to use as less decal fluid as i can this time. This to prevent the decals from the wrinkles. Maybe just some Daco Soft every now and then. The result is very good. Much better than my 1st one.

 

Verder met de achterwielophanging..

Next is the rear wheel suspension..

Dit wordt gemonteerd aan de body. Lastig karwei, oppassen met stangetjes die overal tussen moeten, maar het past allemaal precies. 

This gets mounted to the body. A tricky job, taking care of all kinds of rods that need to be at certain places, but it fits exactly.

De vloer krijgt een paar onderdelen en wordt gespoten met Tamiya Semi Gloss Black.

The floor gets some parts mounted and is being painted with Tamiya Semi Gloss Black.

Dan de voorwielophanging plaatsen...

Then attaching the front wheel suspension...

De plank wordt weer gemaakt...

Creating the plank...

Deze moeten bij het uitpakken worden geplaatst. De gouden pijlen (geel) bij elkaar en de zilver pijlen (grijs) bij elkaar. Anders zijn de transportschroeven niet bereikbaar.

These need to be attached during unpacking. The golden arrows  (yellow) to each other and the silver arrows (grey) to each other. Otherwise the screws for transport cannot be reached.

Dan weer het knippen van de voorvleugel. Lastig, want je kunt de hele vleugel vernielen.

Next is the cutting of the front wing. Tricky, because you could destroy the complete wing.

Veel verfwerk aan kleine onderdelen...

A lot of paint work to small parts...

Het decal proces gaat veel beter dan bij mijn 1e versie...

The process of decals is much better than on my 1st version...

Het einde komt nabij. Ik denk nog 1 of 2 dagen werk.

The end is close. I think just 1 or 2 more days.

De velgen...

The rims...

 

De wielen moeten nog even gebruikt worden gemaakt voordat ze erop gaan. Dan nog even de spiegels, carbon fiber en dan even zien of er nog iets gedaan moet/kan worden.

The wheels need to be treated to make them look like used. Then the mirrors, carbon fiber and see if there is anything else that must/can be done.

De banden worden 'als gebruikt' gemaakt..

The tires get 'a used' look..

Alles wordt gemonteerd...

Everything is being mounted...

Ik wil zien of ik de plank van skid blocks kan voorzien. Eerst een test op een lepel. Alclad moet eigenlijk met een airbrush worden gespoten, maar dat gaat even niet op de hout decals. Dus even een test met een drupje verf met een kwast. Niet strijken alleen een drup aanbrengen en laten uitlopen.

I want to see if it is possible to make skid blocks on the plank. First a test on a spoon. Alclad needs to be airbrushed, but that will not work on the wood decals. So a test with a drop of paint on a brush. Not streaking but just let the drop flow.

De auto is klaar. De 2 planken kunnen na het vervoer worden geplaatst. Zij sluiten dan de gaten af van de transportschroeven.

The car is ready. The 2 wooden planks kan be attached after transport. They will cover the 2 holes of the screws for transport.

De wagen is op de voetplaat van de vitrine geschroefd. Daarna alles zorgvuldig inpakken.

The car has been attached to the ground plate of the vitrine. Next is taking good care of packaging.

 

Bon voyage.... Edit: #PostNL  Aangetekend verzonden, verzekerd tot 500 euro volgens de folder van PostNL.

Have a nice trip.... Edit: #PostNL  Shipped as signed for, insured to the amount of 500 euro according to PostNL.

Dus op maandag per aangetekende post verzonden naar Frankrijk, woensdagmorgen een naar bericht. 'Completely destroyed'. En dan deze foto's. Een behoorlijke schadepost. En wanneer ik dan de scheur ik de plastic box zie, denk ik: 'Hoe bestaat het'. De plastic box zat in 2 kartonnen dozen met ook nog eens rondom allemaal verpakkingschips...  Onvoorstelbaar... De stickers van 'Fragile' hebben duidelijk geen effect gehad. Dus nu een schadeclaim...

So shipped on Monday to France as signed for, a message Wednesday morning. 'Completely destryed'. And then the pictures. Also financially quite a damage. And when i take a look at the crack on the plastic box, i am thinking: 'How can it be'. The plastic box was covered by 2 cardboard boxes with packing chips all around... Incredible... The 'Fragile' stickers had clearly no effect. So now a claim...

De body is compleet van de vloer los gekomen. Daar zijn wel wat krachten voor nodig. Daar is echt mee gesmeten.

The body came off the floor completely. This really needs some forces to do so. They have really thrown with the package. 

De wielen compleet van de ophanging afgebroken.

The wheel broke off the suspension completely.

De voorvleugel helemaal kapot en de decals er helemaal af.... Hetzelfde met de achtervleugel. Alles is tijdens het transport goed door elkaar geschud. Dat is duidelijk.

The front wing completely off and the decals damaged. The same with the rear wing. Everything did get quite a lot of shaking during transport. That's obvious.

Hier kun je zien dat de doos een opdonder heeft gehad. Vanuit het midden loopt naar alle hoeken een vouw. Daarmee is ook duidelijk waarom de plastic box is gescheurd.

Here you can see the box did get smacked. From the middle there a folding line visible to every corner. That's why the plastic box got cracked too.

Dit is het antwoord...

This is their answer...


Allereerst mijn excuses voor de late reactie. Op de van u ontvangen foto’s heb ik helaas moeten constateren dat de binnenverpakking onvoldoende is geweest om de inhoud tegen beschadiging te beschermen en daarmee ondeugdelijk is gebleken. De inhoud is waarschijnlijk gaan schuiven waardoor er bewegingsruimte is ontstaan tijdens transport wat heeft geleid tot de beschadiging van de inhoud. Ondanks dat u veel moeite heeft gedaan de inhoud op een deugdelijke wijze voor verzending te verpakken is naar mijn mening de inhoud te kwetsbaar gebleken voor transport binnen PostNL Pakketten.

Bij het versturen van eventuele volgende zendingen zou ik u willen adviseren ervoor zorg te dragen dat de verpakking deugdelijk, veilig en stevig is en rekening te houden met de mate van kwetsbaarheid van de inhoud daarvan (zie artikel 13.2.1 van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst laatste versie).

Gezien de inhoud van de door u verzonden zending treft PostNL Pakketservice geen bijzondere voorzorgen voor de behandeling van zeer kwetsbare goederen (o.a. elektronica, glas- en aardewerken etc. (zie artikel 13.5.2 van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst laatste versie). Indien de afzender zijn kwetsbare goederen via PostNL Pakketservice wenst te vervoeren, dient hij er in zijn eigen belang zorg voor te dragen dat de inhoud dan tenminste zeer goed en dus ook stootvast is verpakt.

Uw Pakket had een massa die in het sorteerproces een eigen dynamiek heeft. Dat houdt in dat er een zeer stevige buffering aanwezig had moeten te zijn om eventuele schokken op te kunnen vangen. Dit mede gezien door de wijze van intern transport van uw zending welke onder andere via lopende banden, glijgoten en kantelinrichtingen wordt verwerkt en vervolgens via bulk wordt vervoerd. Door het bijna volledige geautomatiseerde sorteerproces binnen PostNL Pakketten en de buitenlandse Postdiensten worden er ten aanzien van stickers met de aanduiding fragiel geen bijzondere voorzorgsmaatregelingen getroffen.

Op basis van bovenstaande zal PostNL niet overgaan tot enige vorm van schadevergoeding. Voor het door u ondervonden ongemak bied ik u mijn welgemeende verontschuldigingen aan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en sluit hierbij het onderzoek.

 

Dat is natuurlijk zeer teleurstellend... en dan zeg ik het nog netjes... dus maar weer even in de pen geklommen...

Of course very disappointing... and i am saying this the kind way... so another e-mail to them...

 

Ik ben zeer teleurgesteld in uw reactie. Dat moge duidelijk zijn. 
 
U trekt conclusies op basis van foto's. Ik ben van mening dat u daarmee niet een juist oordeel kunt vellen. Het is uw woord tegen mijn woord. De box was verpakt in een doos. Deze doos is in een tweede doos geplaatst met aan alle kanten verpakkingsschelpen/chips. Dus bovenkant, onderkant en alle zijkanten. De auto zat vastgeschroefd in de plastic box. Van schuiven of mogelijkheid van schuiven kan geen sprake geweest zijn.
 
Je simpelweg beroepen op Algemene Voorwaarden vind ik niet netjes. En ook jezelf beroepen op een geautomatiseerd proces vind ik wel erg gemakkelijk. PostNL heeft bij het aangaan van een overeenkomst ook een zorgplicht voor het pakket. Daar gaat u totaal aan voorbij. Daarnaast wekt PostNL de indruk dat er sprake is van zekerheid door middel van verzekerde verzending. Daar wordt nota bene ook voor betaald. 
 
Een voorstel tot middeling van de schade was naar mijn mening op zijn minst op zijn plaats geweest. Ik ben en blijf van mening dat PostNL onzorgvuldig heeft gehandeld, daarmee een aandeel in de schade heeft en op die grond verantwoording dient te nemen.  
 
Ik verzoek u uw standpunt te heroverwegen en coulancehalve de helft van de kosten voor uw rekening te nemen.

 

En vandaag op 4 april kreeg ik een telefoontje van dezelfde mevrouw.... Heel vervelend allemaal...wij begrijpen het volkomen... maar wij doen niets... Het is heel gewoon dat een pakket van 20 kg tegen een pakket van 0,3 kg aanramt.. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor, het is uw probleem. U had dit niet met PostNL mogen verzenden. En nog even tussendoor: 'U heeft het er wel heel in gedaan?' Je moet het maar durven. Toen ging bij mij het licht uit... Om kort te gaan, de term verzekering is bij PostNL bedrog. Men zal er alles, maar dan ook alles aan doen om er onder uit te komen en u trekt altijd aan het korste eind. Het is voor mij duidelijk. PostNL heeft genoeg aan mij verdiend en ik zal alles in het werk stellen om niet meer van hun diensten gebruik te maken. Zowel uitgaand als inkomend. Dat kost PostNL meer, maar dat hebben ze niet door....   Het beste maar weer.

And today on the 4th of April a phone call from the same lady... We are very sorry...we fully understand...but we will do nothing. It's fully normal that a package of 20 kg bounces a package of 0,3 kg. It's not our problem, but yours. You shouldn't have sent it with our company. And in between the question: 'Was is not damaged when you did put it in the package?' Yes, the lady has guts... Then the lights went out in my mind...  To be short, the insurance from PostNL is nothing more than fraud to rip you off for more money. They will do everything to ignore the claim, and you will lose for sure. It's obvious to me. They have earned enough money on my behalf. I will do everything to not use their services anymore.  Incoming as well as outgoing. That will cost them much more, but they do not realise....   The best for now.

Read 2770 times Last modified on Monday, 18 November 2019 09:45
Super User

Voor de hobby doe ik aan modelbouw. Omdat ik een groot aanhanger van de Formule 1 autosport ben, ligt mijn hart ook voor wat betreft de modelbouw bij het in elkaar zetten van Formule 1 racewagens. Om me enigszins te specialiseren ben ik me gaan concentreren op de bouw van Ferrari, wagens gereden door Nederlandse coureurs en wagens bestuurd door Ayrton Senna. Heel af en toe moet ik even iets anders doen. Dan bouw ik iets van een motor, sportscar of iets met Sci-Fi als thema. Ferrari heb ik gekozen, omdat dat het enige team is dat al vanaf de eerste WK (1950) meedoet met de Formule 1. Daarmee kun je met dit merk de grootste collectie bouwen. Ayrton Senna was eigenlijk mijn grootste favoriet in deze autosport. En als Nederlander kun je er niet aan ontkomen om ook iets te bouwen waarmee Nederlandse coureurs hebben gereden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As a hobby i like modelling. Because i am a big fan of the Formula 1 motor sport, my heart for modelling also goes to creating Formula 1 race cars. I have specialized in building Ferrari, cars driven by Dutch racing drivers and cars driven by Ayrton Senna. Every now and then i really need to do something completely different. Then i am building a motorcycle, sports car or something with Sci-Fi as a theme. I chose to do Ferrari because it is the only team that participated from the first WC (1950) in the Formula 1. So you can build the largest collection. Ayrton Senna was my most favorite driver in the racing sports. And as a Dutchman you simply have to build something Dutch drivers have raced with.

Login to post comments